C C C C A+ A A- X

ЗАПОВЕД ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

Дата на публикуване 11 март 2020 Последна редакция 18 март 2020 Новини Отпечатай

ЗАПОВЕД № РД - 13 - 50                 

                                                                

гр. Гълъбово, 11 март 2020 г.

             

На основание чл.80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с Решение по т.31 по протокол от заседание на съдийската колегия на Висш съдебен съвет от 10.03.2020г. и с цел намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция (COVID-19)

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. За периода от 12.03.2020г. - 10.04.2020г. да се преустанови провеждането на открити съдебни заседания, с изключение на случаите изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, а именно:

- наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение “Задържане под стража“;

- искания за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“;

- дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

- искания за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;

- дела по Закона за защита от домашно насилие.

         

2. Всички отсрочени съдебни заседания да се насрочат за разглеждане преди съдебната ваканция.

           

3. Съдебните секретари и деловодители в Районен съд – Гълъбово да уведомят страните или техните представители за обстоятелствата по точка 1 от настоящата заповед, като:

- изпратят съобщения на посочените по делата електронен адрес, когато има такъв и приложат разпечатка от съобщението по делото;

- при липса на посочен електронен адрес, уведомяването да се извърши по телефон чрез удостоверяване на дата, час на позвъняването и подпис на служителя.

 

4. Въвеждам временен режим на организация на работа в Районен съд – Гълъбово за периода от 12.03.2020г. – 10.04.2020г., като:

- ограничава се достъпа на външни лица, страни по дела и техните процесуални представители до помещенията на съда, с изключение на достъпа до помещенията на служби „Регистратура“, „Гражданско деловодство“, „Наказателно деловодство“, „Архив“, „Бюро съдимост“, деловодство на „СИС“;

- указва на страните , че справки по делата могат да се осъществяват по телефона и на интернет страницата на Районен съд – Гълъбово;

- на сайта на Районен съд –Гълъбово да се посочат телефоните, на които страните и процесуалните им представители могат да правят справи по съответните граждански, наказателни и изпълнителни дела;

- указва на гражданите, адвокатите и прокурорите при възможност да отправят исканията си до Районен съд – Гълъбово с писмени молби по пощата;

- отменят се всички планирани мероприятия във връзка с образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверия. Отворени съдилища и прокуратури;

           

5. В съдебните зали и помещенията да се спазват следните строги хигиенни правила и изисквания:

- да се дезинфекцират и обработват с дезинфектант бюрата, дръжки на входни и преходни врати и сервизни помещения;

- на всеки 2 часа да се проветряват помещенията и да се осигурява достъп на свеж въздух в тях;

- да се работи със защитни маски (сменящи се на 2 часа) и ръкавици, които след употреба да се изхвърлят в специално подготвени за целта чували, предварително обработени с дезинфектант;

- да не се допуска струпване на хора пред деловодството/регистратурата на съда и подстъпите към тях, като служителите, приемащи документите, задължително да работят с маски и ръкавици;

- служителите, които се чувства неразположени, да уведомяват прекия си ръководител и личния лекар, както и да не се явяват на работа, за което да представят съответния документ (болничен лист).

           

Настоящата заповед да се обяви на страницата на Районен съд – Гълъбово в интернет.

 

Настоящата заповед да се изпрати на електронния адрес на „Връзки с обществеността“, като се приложи и линк към съобщението , публикувано на интернет страницата на Районен съд – Гълъбово.

 

Копие от заповедта да се връчи на всички съдиите, съдиите по вписвания, държавните съдебни изпълнители и служителите на Районен съд – Гълъбово.

Контролът по изпълнението на заповедта да се осъществява от Административния ръководител на Районен съд – Гълъбово.

        

                                                                                                                                                                                                                                      ……………п..…………

                                                                                                                                                                                                                                      ХРИСТО АНГЕЛОВ

                                                                                                                                                                                                                                       Адм. ръководител -

                                                                                                                                                                                                                                       Председател

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация