C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

ХРИСТО АЛЕКСЕЕВ АНГЕЛОВ

Председател

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2

+359 (418) 65 430 ; 68 424

rs_galabovo@mail.bg

МАГИСТРАТИ

Свилен Жеков

Дежурен съдия

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2, С№ 5, № 6

+359 (418) 65 430; 68 425; 68 436

rs_galabovo@mail.bg

Христо Ангелов

Дежурен съдия

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2, С№ 5, № 6

+359 (418) 65 430; 68 425; 68 436

rs_galabovo@mail.bg

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Образува и съхранява изпълнителните дела. Прави справки по всяко дело за: страни,насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела-молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

Господинка Налсъзова

Държавен съдебен изпълнител

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2, № 7, етаж 2

+359 (418) 65 433; 68 433

rs_galabovo@mail.bg

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Петя Колева

Съдия по вписванията

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2

+359 (418) 68 432; 65 432

rs_galabovo@mail.bg

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Организира, ръководи и контролира работата на помощните звена на съда. Води списък на личния състав на съда, създава и съхранява служебните досиета на работещите там. Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия. Съхранява касата и извършва плащанията на клиенти на съда-хонорари,командировки и др. Раздава и контролира материалите, които се ползват от работещите в съда. Приема и съхранява жалби на граждани, свързани с дейността на съда.

Таня Арнаудова

Административен секретар

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2, № 5, етаж 2

+359 (418) 65 431; 68 420

rs_galabovo@mail.bg

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

В канцеларията се съхраняват насрочените дела и се получава информация свързана с тях. Изготвят съдебни протоколи в тридневен срок от съдебното заседание и следят за изпълнение на разпорежданията на съдията в открити, закрити и разпоредителни заседания.

Антоанета Делчева

Съдебен секретар

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2, Стая: № 3, етаж 2

+359 (418) 68 427; 68 429

rs_galabovo@mail.bg

Белослава Колева

Съдебен секретар

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2, Стая: № 3, етаж 2

+359 (418) 68 427; 68 429

rs_galabovo@mail.bg

ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

  • от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване
Деловодството изпълнява функции на регистратура на съда. В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които не са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране. В съдебното деловодство може да се направи справка по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостоверява, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела-молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Запознаването с делата се извършва в коридорчето пред стаята на деловодството или във фоайето на съда в присъствието на съдебния информатор. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Галина Пеева

Съдебен деловодител

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2, Стая: № 1, етаж 1

+359 (418) 68 423

rs_galabovo@mail.bg

Пенка Минкова – Златева

Съдебен деловодител

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2, Стая: № 1, етаж 1

+359 (418) 68 423

rs_galabovo@mail.bg

АРХИВ

Работно време

  • от 8.30 до 17.00 без прекъсване
В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районен съд ГЪЛЪБОВО. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва: - 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД ; -10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни; -25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права; -с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство; -100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда. В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела-молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

Красимира Димитрова

Съдебен призовкар

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2, Стая: № 3, етаж 2

+359 (418) 68 429

rs_galabovo@mail.bg

БЮРО СЪДИМОСТ

Работно време

  • от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване
В деловодството се издават свидетелства /справки за съдимост-за полиция, прокуратура, други съдилища и граждани/ след подаване на попълнени документи от гражданите и квитанция за внесената такса. Държавната такса може да бъде внесена във всяка банка по обявената сметка за държавни такси на Районен съд гр. ГЪЛЪБОВО. Документите се подават в деловодството на бюро "Съдимост" - стая № 7 и са, както следва: Надлежно попълнена МОЛБА /бланка, която може да получите на портала при влизане в съдебната сграда, безплатно/; Лична карта; Квитанция за платена държавна такса от 5.00 лв. Свидетелство за съдимост на гражданите с месторождение гр.ГЪЛЪБОВО се получава веднага, а с месторождение извън района се получава в срок до 3 дни. Електронно свидетелство за съдимост може да се заявяват на специализирания сайт на Министерството на правосъдието:

Божанка Иванова

Съдебен деловодител

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2, № 7, етаж 2

+359 (418) 65 433; 68 433

rs_galabovo@mail.bg

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Анализира финансовото състояние на съда. Отговаря за извършените разходи. Осъществява осчетоводяването на всички приходи и разходи извършени в процеса на дейността на съда. Класифицира и съхранява всички документи свързани с това. Извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда.

Ваня Астарджиева

Главен счетоводител

6280, гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов №2, № 8, етаж 3

+359 (418) 68 428

rs_galabovo@mail.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация